Beleidsplan

Beleidplan 2021-2023

Hoofdstukindeling  

 1. Aanleiding
 2. Missie visie en kernwaarden
 3. Doelstellingen 
 4. Strategie 
 5. Bestedingen
 6. Fondsenwerving 
 7. Communicatie 
 8. Organisatie
 9. Samenwerking 

 

Wandelroute paaltje Wassenaar
Muziektent Burcht Wassenaar

1. Aanleiding

Anno 2020 zijn er in Nederland ruim veertig lokale fondsen actief. Deze lokale fondsen dragen ieder hun eigen leefomgeving een warm hart toe en willen graag hun steentje bijdragen aan de verdere verbetering van hun buurt of gemeente.

Vijf inwoners van Wassenaar hebben het idee voor een lokaal fonds bedacht. Na een periode van brainstormen en oriënterende gesprekken, hebben ze besloten een stichting op te richten met als naam Stichting Fonds Wassenaar.  De stichting heeft het doel om ten eerste het welzijn van kwetsbare personen in onze gemeente te bevorderen. Ten tweede zal de stichting zich inzetten om de leefbaarheid van Wassenaar in het algemeen te verbeteren door vernieuwende en versterkende initiatieven te steunen. We steunen projecten die voor Wassenaar van algemeen maatschappelijk nut zijn.

Het fonds is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

2. Missie, visie en kernwaarden

Missie

Fonds Wassenaar is een onafhankelijk, lokaal fonds van en voor Wassenaarders met als doelstelling lokale initiatieven te steunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Wassenaar te verbeteren en de saamhorigheid te versterken.

Het Fonds stelt organisaties en inwoners van Wassenaar[1] in staat om hun maatschappelijke idealen te verwezenlijken. Stichtingen, vereningen en bewonersinitiatieven kunnen een aanvraag indienen. Het is de doelstelling van het Fonds om bewoners te ondersteunen, te stimuleren en te adviseren. Het is onze missie om toegankelijk, efficient en onafhankelijk te zijn. Tegelijkertijd wil Fonds Wassenaar verbinding maken met alle (bestaande) lokale organisaties en culturele- en maatschappelijke initiatieven.

[1] Alleen rechtspersonen of belangengroeperingen, samenwerkingsverbanden van minimaal 3 personen kunnen een verzoek tot financiering indienen.
Wandelroute bord Wassenaar
dorpsplein Wassenaar
Visie 

Het bestuur van Fonds Wassenaar gelooft dat een platform voor Wassenaarse activiteiten van lokale organisaties en burgerinitiatieven, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor onze lokale gemeenschap biedt. Door haar onafhankelijke positie brengt ze – in samenwerking met andere organisaties – maatschappelijke idealen en financiën samen. Met een duurzaam, transparant beleid waarborgt zij continuïteit en biedt zij synergie aan alle maatschappelijke activiteiten in Wassenaar. Fonds Wassenaar groeit de komende jaren gestaag uit tot een professionele, autonome organisatie met duidelijk profiel en lokale bekendheid voor alle nieuwe en bestaande culturele, duurzame en maatschappelijke initiatieven. In vijf jaar tijd is Fonds Wassenaar niet meer weg te denken uit Wassenaar en een natuurlijk startpunt voor ieder lokaal maatschappelijk initiatief.

Kernwaarden
 
 1. Transparant

Transparantie van het beleid en de uitvoering ervan, wekt vertrouwen in de lokale samenleving. Het verkrijgen van de ANBI status en het CBF-keurmerk zijn belangrijke garanties hiervoor.

 1. Toegankelijk

Het Fonds moet toegankelijk zijn voor iedereen mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vermeld op de website. De toegankelijkheid moet blijken in alle handelingen van het Fonds maar ook uit de communicatie.

 1. Resultaatgericht

Een efficiente afhandeling van een aanvraag of verzoek is essentieel voor het welslagen van het Fonds.

 1. Verbindend

Fonds Wassenaar wil verbindend zijn zodat de lokale gemeenschap daar het voordeel van geniet.

 

3. Doelstelling

 

DoelStreefcijfer per jaar
Aantal aanvragen75
Aantal gesteunde projecten40
Bekendheid onder Wassenaarders30%
Fondsenwerving per jaar75.000 Euro

4. Strategie

Om eenheid van en verbondenheid met Wassenaar voor en door Wassenaarders te vergroten en een impuls te kunnen geven aan de kwaliteit van de Wassenaarse samenleving, bestaat de strategie van Fonds Wassenaar de komende beleidsperiode uit vier pijlers:

 

 1. Draagvlak creëren: als nieuwe organisatie moeten bekendheid en vertrouwen vanuit de samenleving ontstaan. Wassenaarders moeten het gevoel krijgen dat het Fonds voor iedereen is. Bij nieuwe initiatieven moet men als eerste aan de mogelijke steun van het gemeenschapsfonds denken.

 

 1. Inspireren en ondersteunen: het werkterrein van het Fonds is breed. Kwaliteit staat voorop. Bijdragen worden geleverd aan behoud (voorkomen van verschraling) en vernieuwing (stimuleren van nieuwe burgerinitiatieven) van de samenleving.

 

 1. Betrekken en werven: Fonds Wassenaar verleent Wassenaarse burgers waar nodig adequate steun in de meest ruime zin.

 

 1. Aanjagen en prikkelen: Het Fonds biedt een platform aan de inwoners van Wassenaar om de discussie te voeren over wat er in Wassenaar speelt. Deze discussie moet leiden tot nieuwe initiatieven die mogelijk ook door het Fonds ondersteund worden. Bovendien biedt het een platform om bewoners aan elkaar te binden en de sociale cohesie te bevorderen.

5. Bestedingen

Fonds Wassenaar kent een breed werkveld. Concreet betekent dat het volgende: de initiatieven leveren een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de kwaliteit van leven van de Wassenaarse samenleving waardoor de leefbaarheid wordt vergroot.

De werkgebieden worden als volgt ingedeeld:

 • zorg en welzijn: inmiddels zijn projecten gesteund voor eenzame ouderen en voor jongeren uit arme gezinnen;
 • kunst en cultuur: denk aan projecten op het gebied van dans en toneel of bijdragen aan Wassenaars cultureel erfgoed;
 • sport en recreatie: hier gaat het om projecten voor kwetsbare groepen, te denken valt aan het steunen van het G-team van onze lokale voetbalvereniging en Stichting Leergeld heeft een donatie ontvangen zodat kinderen uit arme gezinnen deel kunnen nemen aan de jaarlijkse sport en speldagen. 
 • natuur en landschap (incl. duurzaamheidsprojecten). Tot nu toe zijn projecten gesteund gericht op de aanpak van zwerfafval en het stimuleren van duurzame energie.
 

Het Fonds heeft binnen de vier werkgebieden speciale aandacht voor projecten op het gebied van: 

 • educatie en talentontwikkeling;  
 • voorlichting;
 • onderzoek en innovatie; 
 • behoud;
 • vernieuwing.
 

Het bestuur kiest ervoor om niet al te specifieke criteria te hanteren bij de beoordeling van aanvragen. De belangrijkste vragen die bij iedere aanvraag gesteld en beantwoord moeten  worden zijn:

 • voldoet de aanvraag aan de in de statuten geformuleerde doelstellingen?;
 • heeft het initiatief een maatschappelijke meerwaarde voor Wassenaar?;
 • draagt het project bij aan de vernieuwing/versterking van de kwaliteit van samenleven en heeft het bewezen draagvlak bij meer dan alleen de eigen leden/betrokkenen?;
 • wat is de impact op onze gemeenschap?;
 • daarbij staat de kwaliteit van het initiatief voorop.

 

Het project:

 • is toegankelijk voor alle inwoners van Wassenaar;
 • vindt plaats op of is primair gericht op Wassenaar;
 • is organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar;
 • heeft een eenmalig karakter. Structurele steun wordt niet gegeven;
 • heeft geen winstoogmerk;
 • beoogt een impact op de doelgroep / brengt een verandering te weeg.

 

De aanvrager:

 • is een rechtspersoon, bij voorkeur zonder winstoogmerk, of een burger- of bewonersinitiatief (= groep van minimaal 3 natuurlijke personen); 
 • heeft geen religieuze of politieke doelstelling.

 

Het gevraagde bedrag:  

 • staat in redelijke relatie tot de te bereiken doelgroep;
 • heeft geen betrekking op de reguliere exploitatie;
 • betreft in principe de dekking van een deel van de ingediende begroting. Fonds Wassenaar gaat bij voorkeur uit van cofinanciering.

 

De aanvraag:  

 • wordt ingediend voordat gestart wordt met de uitvoering van het initiatief. Projecten die in meerdere losstaande perioden worden uitgevoerd kunnen na de start voor een latere – nog niet begonnen – periode een aanvraag indienen;
 • kan alleen beoordeeld worden als alle gevraagde stukken zijn ontvangen. 

 

Voor grotere projecten kan het Fonds Wassenaar aanvullende criteria vaststellen. Bij ieder project wordt in ieder geval beoordeeld of een bijdrage van het Fonds Wassenaar het verschil maakt: zou het initiatief ook zonder bijdrage van het fonds kunnen doorgaan? Er moet dus sprake zijn van een financiële noodzaak.  

Om een aanvraag te kunnen beoordelen, vraagt het fonds bij aanvragers de volgende informatie op:   

 • een korte uiteenzetting van het initiatief afgestemd op het werkgebied van Fonds Wassenaar;
 • een duidelijke begroting, inclusief vermelding van de concrete financiële gewenste bijdrage van het Fonds Wassenaar;
 • een dekkingsplan waarin wordt aangegeven waar elders gelden worden aangevraagd en hoeveel;
 • een uitvoeringsplan met planning, waarbij indien mogelijk gewerkt wordt met partners; [2]
 • een visie op de gewenste impact en positieve verandering die de aanvrager voor ogen heeft.
 
[2] Het bestuur behoudt zich het recht voor om van een groep natuurlijke personen te verlangen dat het initiatief in een rechtspersoon wordt ondergebracht of nadere voorwaarden te stellen alvorens over te gaan tot het honoreren of de bijdrage zeer bescheiden te houden.
 

De aanvraag met bijlagen wordt ingediend via de website www.fondswassenaar.nl. Indien de aanvrager hiertoe geen mogelijkheid heeft, neemt de aanvrager via de mail (info@fondswassenaar.nlcontact op met het bestuur. Fonds Wassenaar behoudt zich het recht voor om ook initiatieven die aan de gepubliceerde criteria voldoen af te wijzen. Honorering is afhankelijk van het beschikbare budget.  

Als een aanvraag wordt afgewezen, dan kan Fonds Wassenaar: 

 • kort en krachtig aangeven waarom de aanvraag niet is gehonoreerd en op welke voorwaarden een aanvraag alsnog zinvol is; 
 • attenderen op andere fondsen om te benaderen.  
 

Voor eventuele klachten is er een klachtenprocedure. 

6. Fondsenwerving

Fonds Wassenaar kan zijn maatschappelijke doelstellingen alleen verwezenlijken als er voldoende financiële middelen zijn. Fondsenwerving is dan ook een kerntaak van het Fonds. Bij fondsenwerving draait het om vertrouwen: Fonds Wassenaar dient voortdurend te laten zien dat de beschikbare gelden op een goede en verantwoorde manier ten goede komen aan de Wassenaarse samenleving.  

In de beleidsperiode 2021-2024 ligt de focus op de volgende doelgroepen:  

 1. vermogenden (fondsen) en Wassenaarliefhebbers; (incl. toeristen) 
 2. bedrijven; 
 3. particulierenvia intermediairs (notarissen);
 4. expats;
 5. serviceclubs;
 6. fondsen en goede doelen;
 7. Gemeente Wassenaar;
 

Hen wordt gewezen op de verschillende schenkingsmogelijkheden aan Fonds Wassenaar. Om de genoemde doelgroepen adequaat te kunnen informeren over de mogelijkheden van schenken, is het noodzakelijk dat het bestuur goed is geïnformeerd op het gebied van fondsenwerving en filantropie. Wij gaan op zoek naar donateurs die periodiek willen schenken. Hier is zeker belangstelling voor vanuit Wassenaarders. Het is belangrijk dat wij de ANBI status verkrijgen zodat deze donateurs gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen.

Wat de fondsenwerving betreft gelden een aantal uitgangspunten: 

 • Fonds Wassenaar streeft ernaar om maximaal 10% van de beschikbare middelen per jaar aan algemene kosten zoals communicatie, onkostenvergoeding, inzet van derden etc. te besteden;  
 • Fonds Wassenaar presenteert zich als een betrouwbare, eerlijke en vertrouwenwekkende partij. In communicatie uitingen onderbouwt het Fonds dit met concrete voorbeelden van geslaagde én minder geslaagde voorbeelden cases-for-support. Per jaar stelt het bestuur een wervingsplan op met concrete doelstellingen en acties, gebaseerd op bovenstaande strategische doelstellingen en uitgangspunten.  

7. Communicatie

Effectieve communicatie is een belangrijk voorwaarde voor Fonds Wassenaar om haar beleidsdoelstelling te halen. In eerste instantie is de PR en communicatie gericht op het verwerven van breed draagvlak en naamsbekendheid. Er zijn beperkte financiële middelen voor het behalen van die communicatiedoelstelling. De communicatie loopt veel via diverse kanalen zoals netwerkorganisaties, social media en een lanceringsevenement. 

De volgende middelen worden ontwikkeld: 

 • website (incldigitaal aanvraagformulier); 
 • banner;
 • flyer.

8. Organisatie

Fonds Wassenaar wordt geleid door vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de organisatie van het Fonds. De bestuursleden zijn geselecteerd op basis van hun brede netwerk en specifieke expertise.

Het oprichtingsbestuur (tevens het huidige bestuur) bestaat uit de voIgende leden: 

 1. L. (Leen) Menken (voorzitter)
 2. M.C.I.J. (Christine) van Zuylen van Nijevelt– Dekker (secretaris)
 3. P.J.M. (Piet) van Herk (penningmeester)
 4. J. (Jacqueline) Detiger (bestuurslid)
 5. R.F. (RoëlKaramat-Ali (bestuurslid) 

De raad van adviesleden zijn personen met ruime ervaring, een breed netwerk op specifiek terrein en gedreven om zich in te zetten voor onze gemeenschap.

De raad van advies bestaat uit de volgende leden:

 1. P.C. van Wijk (Niek) – Voorzitter
 2. (Elske) van Holk – van Eysinga – lid
 3. A.A.I.M. (Tom) Mikkers
 4. L. (Lucia) Bogaards – de Boer
 

Vacature

De bestuursleden en leden van raad van advies ontvangen geen financiele vergoeding voor hun werkzaamheden.

In het bestuurlijk reglement wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de besluitvorming, verantwoordelijkheden en samenwerking. Op termijn wordt gedacht aan een betaalde kracht ter ondersteuning van het bestuur.

9. Samenwerkingspartners

In de Statuten van het Fonds staat expliciet dat het Fonds dient samen te werken met verschillende partners om haar doelstelling te bereiken. De meest logische samenwerkingspartners zijn:  

 • Fonds 1818 en andere fondsen die gericht zijn op de regio/Wassenaar
 • Alle sociale, maatschappelijke goede doelen organisaties, Wassenaarse Vrijwilligerscentrale
 • Lokale Fondsen Nederland (via organisatie LSA)
 • Wassenaarse MKB koepelorganisaties
 • Service Clubs, Kerken, Scholen
 • Gemeente Wassenaar