Beleidsplan

Beleidsplan 2024-2027

Hoofdstukindeling  

 1. Inleiding
 2. Missie visie en kernwaarden
 3. Meerjarendoelstellingen 
 4. Strategie 
 5. Bestedingen
 6. Fondsenwerving 
 7. Communicatie 
 8. Organisatie
 9. Samenwerking
 10.  Integriteit
 11. Privacyverklaring
 12. Klachten
Wandelroute paaltje Wassenaar
Muziektent Burcht Wassenaar

1. Aanleiding

In Nederland zijn veel lokale fondsen actief, die ieder hun eigen leefomgeving een warm hart toedragen en hun steentje willen bijdragen aan de verdere verbetering van hun buurt of gemeente.

In Wassenaar is de sociale cohesie sinds de Tweede Wereldoorlog afgenomen. De rol van de kerk en van het verenigingsleven staan steeds verder onder druk. Steeds meer inwoners dreigen in een sociaal isolement te raken. Wassenaarse bewoners hebben behoefte aan contact met elkaar en er is draagvlak om elkaar te helpen en samen zaken te organiseren.

Om initiatieven van burgers en lokale organisaties te stimuleren en financieel haalbaar te maken is op 9 oktober 2019 Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar (hierna Fonds Wassenaar) opgericht. Fonds Wassenaar heeft als doel het welzijn van kwetsbare personen in onze gemeente te bevorderen en om de leefbaarheid van Wassenaar in het algemeen te verbeteren door vernieuwende en versterkende initiatieven te steunen. Fonds Wassenaar steunt projecten die voor Wassenaar van algemeen maatschappelijk nut zijn.

Fonds Wassenaar is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur van de stichting legt publiekelijk verantwoording af over de herkomst en bestedingen van middelen. Dit gebeurt via een jaarrekening, die via de website te vinden is. Daarnaast zal het bestuur zich naar de buitenwereld toe transparant opstellen door helder te zijn over de na te streven doelen en verslag te doen over de uitvoering ervan. In dit beleidsplan zal een en ander
verder uitgewerkt worden.

2. Missie, visie en kernwaarden

Missie

Fonds Wassenaar is een onafhankelijk, lokaal fonds van en voor Wassenaarders met als doelstelling lokale initiatieven en evenementen te steunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Wassenaar te verbeteren en de saamhorigheid te versterken.

Fonds Wassenaar stelt organisaties en inwoners van Wassenaar [1] in staat om hun maatschappelijke idealen te verwezenlijken. Stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven kunnen een aanvraag indienen. Het is de doelstelling van Fonds Wassenaar om bewoners te ondersteunen en te adviseren en ze te stimuleren om initiatieven te initiëren. Het is onze missie om toegankelijk, efficiënt en onafhankelijk te zijn. Tegelijkertijd wil Fonds Wassenaar verbinding maken met alle (bestaande) lokale organisaties en culturele en maatschappelijke initiatieven stimuleren.

[1] Alleen rechtspersonen of belangengroeperingen, samenwerkingsverbanden van minimaal drie personen kunnen een verzoek tot financiering indienen.
Wandelroute bord Wassenaar
dorpsplein Wassenaar
Visie 

Het bestuur van Fonds Wassenaar gelooft dat een platform voor Wassenaarse activiteiten van lokale organisaties en burgerinitiatieven, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor onze lokale gemeenschap biedt. Door de onafhankelijke positie brengt Fonds Wassenaar – in samenwerking met andere organisaties – maatschappelijke idealen en financiën samen. Met een duurzaam, transparant beleid waarborgt Fonds Wassenaar continuïteit en biedt synergie aan alle maatschappelijke activiteiten in Wassenaar. Fonds Wassenaar groeit de komende jaren gestaag uit tot een professionele, autonome organisatie met een duidelijk profiel en lokale bekendheid voor alle nieuwe en bestaande culturele, duurzame en maatschappelijke initiatieven. Fonds Wassenaar bouwt verder aan maatschappelijk draagvlak en bekendheid, zodat het niet meer weg te denken is uit Wassenaar en een natuurlijk startpunt voor ieder lokaal maatschappelijk initiatief.

Kernwaarden
 
 1. Transparant

Transparantie van het beleid en de uitvoering ervan, wekt vertrouwen in de lokale samenleving. Het verkrijgen en behouden van de ANBI-status en het CBF-keurmerk zijn belangrijke garanties hiervoor.

 1. Toegankelijk

Het Fonds moet toegankelijk zijn voor iedereen mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vermeld op de website. De toegankelijkheid moet blijken in alle handelingen en uitingen van Fonds Wassenaar.

 1. Resultaatgericht

Een efficiënte afhandeling van een aanvraag of verzoek is essentieel voor het slagen van Fonds Wassenaar.

 1. Verbindend

Fonds Wassenaar wil verbindend zijn zodat de lokale gemeenschap daar het voordeel van geniet.

 

3. Meerjarendoelstelling

 

Doel2024202520262027
Aantal aanvragen60707580
Aantal (financieel) gesteunde projecten40506070
Aantal alleen met advies gesteunde projecten10101215
Bekendheid onder Wassenaarders4%6%8%10%
Fondswerving€ 75.000€ 85.000€ 95.000€ 100.000

4. Strategie

Om eenheid van en verbondenheid met Wassenaar voor en door de bewoners te vergroten en een impuls te geven aan de kwaliteit van de Wassenaarse samenleving, bestaat de strategie van Fonds Wassenaar de komende beleidsperiode uit vier pijlers:

 1. Draagvlak creëren: een relatieve nieuwe organisatie moeten blijven bouwen aan bekendheid en vertrouwen vanuit de samenleving. Wassenaarders moeten het gevoel krijgen dat Fonds Wassenaar voor iedereen is. Bij nieuwe initiatieven moet de initiatiefnemer als eerste aan mogelijke steun van Fonds Wassenaar denken.
 1. Inspireren en ondersteunen: Fonds Wassenaar ondersteunt Wassenaarse (burger)initiatieven. Niet alleen met financiële middelen, maar ook met kennis en advies. Daarnaast inspireert Fonds Wassenaar Wassenaarse inwoners om zelf in actie te komen voor de gemeenschap. Dit doet Fonds Wassenaar door voorbeelden van
  maatschappelijke initiatieven onder de aandacht te brengen en te delen.
 1. Betrekken en werven: Fonds Wassenaar betrekt waar het relevant is zoveel mogelijk Wassenaarse inwoners en vrijwilligers bij projectaanvragen. Door gebruik te maken van het netwerk verbindt Fonds Wassenaar, in de breedste zin.
 1. Aanjagen en prikkelen: Fonds Wassenaar biedt een platform aan de inwoners van Wassenaar om discussie te voeren over wat er in Wassenaar speelt. Deze discussie moet leiden tot nieuwe initiatieven die mogelijk ook door Fonds Wassenaar ondersteund worden. Bovendien biedt het een platform om bewoners aan elkaar te
  binden en de sociale cohesie te bevorderen.

Bovenstaande strategie wordt zo goed mogelijk uitgevoerd met beperkte middelen en inzet van vrijwilligers.

5. Bestedingen

Fonds Wassenaar kent een breed werkveld. Concreet betekent dat het volgende: de initiatieven leveren een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de kwaliteit van leven van de Wassenaarse samenleving waardoor de leefbaarheid wordt vergroot.

De werkgebieden zijn:

 1. zorg en welzijn: projecten voor eenzame ouderen, mantelzorgers en voor jongeren uit kwetsbare gezinnen;
 2. kunst en cultuur: : projecten op het gebied van dans en toneel of bijdragen aan Wassenaars cultureel erfgoed;
 3. sport en recreatie: projecten voor kwetsbare groepen, zoals het steunen van het G-team van de lokale voetbalvereniging, financiële steun aan Stichting Leergeld om mede mogelijk te maken dat kinderen uit kwetsbare gezinnen deel kunnen nemen aan de jaarlijkse sport en speldagen;
 4. natuur, milieu en landschap: projecten gericht op de aanpak van zwerfafval of
  financieren opleidingen voor Wassenaarse natuurgidsen;
 5. duurzaamheid: projecten op het gebied van het verduurzamen van Wassenaar. Fonds Wassenaar beoordeelt de aanvragen aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals). De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan minimaal één van deze zes Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
  – betaalbare en duurzame energie;
  – duurzame steden en gemeenschappen;
  – verantwoorde consumptie en productie;
  – klimaatactie;
  – leven in het water;
  – leven op het land.
Het bestuur kiest ervoor om niet al te specifieke criteria te hanteren bij de beoordeling van aanvragen. De belangrijkste vragen die bij iedere aanvraag gesteld en beantwoord moeten worden zijn:
 
 • voldoet de aanvraag aan de in de statuten geformuleerde doelstellingen?
 • heeft het initiatief een maatschappelijke meerwaarde voor Wassenaar?
 • draagt het project bij aan de vernieuwing/versterking van de kwaliteit van samenleven en heeft het bewezen draagvlak bij meer dan alleen de eigen leden/betrokkenen?
 • wat is de impact op onze gemeenschap?
 • daarbij staat de kwaliteit van het initiatief voorop.

Het project:

 • is toegankelijk voor alle inwoners van Wassenaar;
 • vindt plaats in of is primair gericht op Wassenaar;
 • is organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar;
 • heeft in principe een eenmalig karakter. Structurele steun wordt niet gegeven;
 • heeft geen winstoogmerk;
 • beoogt een impact op de doelgroep / brengt een verandering te weeg.

De aanvrager:

 • is een rechtspersoon, bij voorkeur zonder winstoogmerk, of een burger- of bewonersinitiatief (een groep van minimaal drie natuurlijke personen);
 • heeft geen religieuze of politieke doelstelling.

Het gevraagde bedrag:

 •  staat in redelijke relatie tot de te bereiken doelgroep;
 • heeft geen betrekking op de reguliere exploitatie;
 • behelst geen verbetering van het onroerend goed;
 • betreft in principe de dekking van een deel van de ingediende begroting. Fonds Wassenaar gaat bij voorkeur uit van cofinanciering.

De aanvraag:

 •  wordt ingediend voordat gestart wordt met de uitvoering van het initiatief. Projecten die in meerdere losstaande perioden worden uitgevoerd kunnen na de start voor een latere – nog niet begonnen – periode een aanvraag indienen;
 • kan alleen beoordeeld worden als alle gevraagde stukken zijn ontvangen.
Voor grotere projecten kan Fonds Wassenaar aanvullende criteria vaststellen. Bij ieder project wordt in ieder geval beoordeeld of een bijdrage van Fonds Wassenaar het verschil maakt: zou het initiatief ook zonder bijdrage van Fonds Wassenaar kunnen doorgaan? Projecten met een hoge financiële noodzaak hebben de voorkeur.
 
Om een aanvraag te kunnen beoordelen, vraagt Fonds Wassenaar bij aanvragers de volgende informatie op:
 
 • een korte uiteenzetting van het initiatief afgestemd op het werkgebied van Fonds Wassenaar:
 • een duidelijke begroting, inclusief vermelding van de concrete financiële gewenste bijdrage van Fonds Wassenaar;
 • een dekkingsplan waarin is aangegeven waar elders gelden worden aangevraagd en hoeveel;
 • een uitvoeringsplan met planning, waarbij indien mogelijk gewerkt wordt met partners;[2]
 • een visie op de gewenste impact en positieve verandering die de aanvrager voor ogen heeft.

De aanvraag met bijlagen wordt ingediend via de website www.fondswassenaar.nl. Als de aanvrager hiertoe geen mogelijkheid heeft, neemt de aanvrager via mail (info@fondswassenaar.nl) contact op met het bestuur. Fonds Wassenaar behoudt zich het recht voor om ook initiatieven die aan de gepubliceerde criteria voldoen af te wijzen. Honorering is afhankelijk van het beschikbare budget.

Als een aanvraag wordt afgewezen, dan kan Fonds Wassenaar:

 • kort en krachtig aangeven waarom de aanvraag niet is gehonoreerd en op welke voorwaarden een aanvraag alsnog zinvol is;
 • attenderen op andere fondsen om te benaderen.

Voor eventuele klachten is er een klachtenprocedure; zie hiervoor punt 12.

 
[2] Het bestuur behoudt zich het recht voor om van een groep natuurlijke personen te verlangen dat het initiatief in een rechtspersoon wordt ondergebracht of nadere voorwaarden te stellen alvorens over te gaan tot het honoreren of de bijdrage zeer bescheiden te houden.
 

6. Fondsenwerving

Fonds Wassenaar kan zijn maatschappelijke doelstellingen alleen verwezenlijken als er voldoende financiële middelen zijn. Fondsenwerving is dan ook een kerntaak van het Fonds Wassenaar. Bij fondsenwerving draait het om vertrouwen: Fonds Wassenaar moet voortdurend laten zien dat de beschikbare gelden op een goede en verantwoorde manier ten goede komen aan de Wassenaarse samenleving.  

In de beleidsperiode 2024 tot 2027 ligt de focus op de volgende doelgroepen:  

 1. vermogensfondsen en goede doelen
 2. serviceclubs
 3. particulieren via intermediairs (notarissen, legaten)
 4. bedrijven
 5. expats
 6. toeristen
 7. vermogenden en Wassenaar-liefhebbers (via periodieke schenking of eenmalig)
 8. Gemeente Wassenaar
 

Hen wordt gewezen op de verschillende schenkingsmogelijkheden aan Fonds Wassenaar. Om de genoemde doelgroepen adequaat te kunnen informeren over de mogelijkheden van schenken, is het noodzakelijk dat het bestuur goed is geïnformeerd op het gebied van fondsenwerving en filantropie. Wij gaan op zoek naar donateurs die periodiek willen schenken. Hier is zeker belangstelling voor vanuit de Wassenaarse bevolking. Het is belangrijk dat Fonds Wassenaar de ANBI-status behoudt zodat deze donateurs gebruik kunnen maken van fiscale voordelen.

Wat de fondsenwerving betreft geldt een aantal uitgangspunten: 

 • Fonds Wassenaar streeft ernaar om maximaal 10% van de beschikbare middelen per jaar aan algemene kosten zoals communicatie, onkostenvergoeding, inzet van derden enzovoort te besteden;  
 • Fonds Wassenaar presenteert zich als een betrouwbare, eerlijke en vertrouwenwekkende partij. In communicatie uitingen onderbouwt Fonds Wassenaar dit met concrete voorbeelden van geslaagde én minder geslaagde voorbeelden (‘cases-for-support’). Het bestuur  stelt een wervingsplan op met concrete doelstellingen en acties, gebaseerd op bovenstaande strategische doelstellingen en uitgangspunten.  
Wassenaar, Netherlands - December 08 2021 : an historic medieval castle on the dutch countryside

7. Communicatie

Effectieve communicatie is een belangrijk voorwaarde voor Fonds Wassenaar om haar beleidsdoelstelling te halen. In eerste instantie is de PR en communicatie gericht op het verwerven van breed draagvlak en naamsbekendheid. Er zijn beperkte financiële middelen voor het behalen van die communicatiedoelstelling. De communicatie loopt via diverse kanalen zoals netwerkorganisaties, social media en een lanceringsevenement. 

De volgende middelen zijn ontwikkeld: 

 • website (inclusief digitaal aanvraagformulier)
 • nieuwsbrief
 • social media
 • banner
 • flyer

8. Organisatie

Fonds Wassenaar wordt geleid door vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de organisatie van Fonds Wassenaar. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven personen. Bestuurleden worden voor een termijn van twee jaar benoemd en zijn drie keer herbenoembaar. Het bestuur streeft naar continuïteit, juiste vertegenwoordiging en gezonde samenstelling van het bestuur. De bestuursleden zijn geselecteerd op basis van hun brede netwerk en specifieke expertise.

De raad van adviesleden zijn personen met ruime ervaring, een breed netwerk op specifiek terrein en gedreven om zich in te zetten voor de Wassenaarse gemeenschap. De raad van advies bestaat uit minimaal drie leden.

De bestuursleden en leden van raad van advies ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

In het huishoudelijk reglement wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de besluitvorming, benoeming, verantwoordelijkheden en samenwerking.

9. Samenwerkingspartners

In de Statuten van het Fonds staat expliciet dat  Fonds Wasswnaar moet samenwerken met verschillende partners om haar doelstelling te bereiken. De meest logische samenwerkingspartners zijn:  

 • Fonds 1818 en andere fondsen die gericht zijn op de regio/Wassenaar
 • Alle sociale, maatschappelijke goede doelen organisaties, Wassenaarse Vrijwilligerscentrale, Groene Meent, WEC, enzovoort.
 • Lokale Fondsen Nederland (via organisatie LSA)
 • Wassenaarse MKB koepelorganisaties
 • Service Clubs, kerken, scholen
 • Gemeente Wassenaar

10. Integriteit

1. Samenstelling bestuur / belangenverstrengeling

Het bestuur van Fonds Wassenaar heeft een evenwichtige samenstelling. De stichting wordt te allen tijde bestuurd door tenminste drie of meer bestuurders met evenveel stemrecht.
Geen van deze bestuurders vormen een gemeenschappelijke huishouding of komen uit één gezin. Daarnaast heeft Fonds Wassenaar een Raad van Advies bestaande uit ten minste drie leden die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft. Ter voorkoming van belangenverstrengeling worden op de website van Fonds Wassenaar de nevenfuncties van de bestuursleden en de leden van de raad van advies gepubliceerd. Waar belangenverstrengeling kan plaatvinden zal het betreffende bestuurslid zich onthouden van discussie en stemming. Dit wordt ook vastgelegd in de notulen. Bij het beoordelen van binnengekomen aanvragen zal de aanvraag behandeld worden door het bestuurslid die geen belangen of relatie heeft met de aanvrager.

2. Beloning

De bestuursleden en de leden van de Raad van Advies ontvangen geen beloning noch vacatiegeld voor de uit te voeren werkzaamheden. Eventuele kosten gemaakt door de stichting moeten vooraf worden goedgekeurd door de voorzitter en penningmeester. Uitbetalingen vinden plaats op basis van schriftelijk ingediende declaraties, geparafeerd door de voorzitter.

3. Geheimhouding

De bestuursleden, vrijwilligers en de leden van de raad van advies hebben een geheimhoudingsverklaring getekend voor geval er vertrouwelijke informatie met hen wordt gedeeld.

4. Betalingen

Zowel de penningmeester als de voorzitter zijn gemachtigd op de bankrekening van de stichting. In principe doet de penningmeester de betalingen. Aan alle betalingen boven de € 5.000,- ligt een bestuursbesluit ten grondslag dat is vastgelegd in de notulen. De penningmeester is vrij betalingen te doen voor de lopende kosten met een maximum van € 5.000,- per jaar. Het bestuur beslist over eventuele verhoging van dit budget.

Met betrekking tot projectaanvragen: alle besluiten worden genomen in de bestuursvergadering. De bevestigingsbrief wordt getekend door de voorzitter en de penningmeester. Na ontvangst van een door de penningmeester goedgekeurd en gecontroleerd rekeningnummer van de aanvrager kan de penningmeester het bedrag overmaken.

Fonds Wassenaar gaat zorgvuldig om met de toevertrouwde middelen.

5. Grensoverschrijdend gedrag

Het bestuur ziet erop toe dat niet alleen binnen het eigen bestuur maar ook bij de evenementen waaraan steun wordt gegeven en de entiteiten waarvan Fonds Wassenaar financiële steun ontvangt, de integriteit bewaakt wordt. Fonds Wassenaar zal niet meewerken aan grensoverschrijdend gedrag waarbij naast pesten, discriminatie en agressie vooral ook aandacht is voor afpersing, crimineel verkregen gelden, witwassen en belangenverstrengeling. Fonds Wassenaar zal haar toezeggingen voor een financiele bijdrage aan evenementen intrekken in het geval blijkt dat de organisatie van het desbetreffende evenement betrokken is bij grensoverschrijdend gedrag. In het jaarverslag zal verslag gedaan worden van eventuele meldingen: aantal, aard en vervolgstappen. Ook zal worden vermeld of en hoe het beleid is aangepast.

11. Privacyverklaring

Het bestuur van Fonds Wassenaar ziet erop toe dat voldaan wordt aan de richtlijnen zoals vastgesteld in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij het doen van een aanvraag voor financiële steun zullen wij de volgende gegevens opvragen van een aanvrager:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnumer
 • Emai adres
 • Naam van de organisatie waarvoor de aanvraag gedaan wordt
 • Bankgegevens van de organisatie

Bovenstaande gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden bij de behandeling van de
aanvraag. Fonds Wassenaar bewaart de aanvragen digitaal. Deze zijn uitsluitend voor
bestuursleden en vrijwilligers van Fonds Wassenaar toegankelijk

12. Klachtenprocedure

Klachten kunnen via de website worden ingediend. Het bestuur zorgt ervoor dat de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken afgehandeld wordt. Als de klacht een bestuurslid betreft, wordt de klacht door de voorzitter afgehandeld. Als de klacht de voorzitter betreft wordt de klacht afgehandeld door de voorzitter van de raad van advies.

Als de afhandeling van de klacht niet voldoet, kan de voorzitter van Fonds Wassenaar schriftelijk of per e-mail benaderd worden. Het bestuur van Fonds Wassenaar wordt in kennis gesteld van de afhandeling van de klachten en bezwaren. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van het aantal klachten en bezwaren en de afhandeling ervan.